ហួសចិត្តហ្មង! តារាស្រីៗកូរ៉េមួយចំនួនលេងគ្នាសាហាវ​ណាស់ សុទ្ធតែលូកស្ទាប​លូកចាប់ របស់ពិសេសគ្នា…(វីដេអូ)

កម្សាន្ដ

ពិតជាគិតមិនដល់ថា តារាក្មេងស្រីកូរ៉េ ក៏លេងអ៊ីចឹងដែរសោះ ដោយពួកនាងចាប់ ដោះ និងកំប៉េះគូទពេលសំដែងលេីឆាក ឬនៅពេលសមបទភ្លេង ធ្វេីឲ្យអ្នកទស្សនា មេីលហេីយមានការហួសចិត្តតែម្ដង។ ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​