អាងខ្លួនប្តី អ្នករកលុយ មិនសូវ ឱ្យតម្លៃ ប្រពន្ធ ថ្ងៃមួយប្តីអាន កំណត់ ហេតុប្រពន្ធ ទឹកភ្នែកស្រក់ ដោយមិនដឹងខ្លួន ហើយស្ទុះទៅ ឱបប្រពន្ធ ហេីយនិយាយថា…

កម្សាន្ដ ផ្សេងៗ

ពិតណាស់ បុរសភាគ ច្រើននៅពេល បច្ចុបច្បន្ននេះ តែងតែ ចេញពី ផ្ទះដើម្បីរកលុយ ហើយមិនទាន់ ទទួលស្គាល់ថា កិច្ចការផ្ទះ ជារឿង ស្មុគស្មាញមួយ ក៏ព្រោះ តែមិន ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ ឬធ្វើ ខ្លួនឯង ដោយផ្ទាល់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារី ស្ទើរគ្រប់រូប បានធ្លាក់ ខ្លួន ដូចជាអ្នកបម្រើ បន្ទាប់ ពីរៀបការ មានកូនរួច ប៉ុន្តែពេល ខ្លះ ប្ដីបែរជាមិន យល់ ចិត្ត ហើយ ថែមទាំង បន្ទោ ស និងមើល ស្រាល លើប្រពន្ធ ថែមទៀតផង ដូចនៅក្នុង គ្រួសារ មួយប្តីតែ ចេញទៅ រកលុយ បាត់ៗ ហើយចុង ខែបាន សល់ លុយខ្លះៗដើម្បី ផ្គត់ផ្គង ជីវភា ពគ្រួសារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃមួយ ពេលបុរសជា ប្ដីមកពី ធ្វើការវិញ ស្រាប់តែ ខឹងប្រពន្ធ ព្រោះតែ ឃើញសភាពរ ញ៉េរ ញ៉ៃទាំង ក្នុងផ្ទះ និងលើតុ ទទួលទាន បាយ និងមានចិត្ត ខឹង ប្រពន្ធ យ៉ាង ខ្លាំង ថានាង ជាស្រី ខ្ចិល ទៀតផង ប៉ុន្តែក្រោយ បាន អាន កំណ ត់ហេតុ របស់នាង ស្រាប់តែ ប្ដូរ ចិត្តអា ណិតនាង ស្ទុះទៅ អោបនាង តែអួល ដើម ករទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល ពីដំបូង ឡើយ ប្ដីប្រពន្ធ មួយគូនេះ ជាអ្នកធ្វើ ការដូចគ្នា ហើយមិន ធ្លាប់ទាស់ទែង ប្រឆាំ ងគ្នា រឿងការងារ ផ្ទះឡើយ ព្រោះជួយគ្នា ធ្វើទាំងពីរ នាក់។ ចំណែកបាយ ម្ហូប ច្រើនតែ ទទួលទាន នៅហាង ឬទិញពី ក្រៅស្រាប់ៗ ព្រោះមិន អាចធ្វើ ទាន់ពេល វេលា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំលងបាន ៥ឆ្នាំ ពួកគេ ទទួល បានចំណ ងដៃ កូនស្រី ម្នាក់ និងកូន ប្រុស ២នាក់ ហើយបុរស ជាប្ដីក៏បាន សម្រេ ចចិត្ត ឱ្យប្រពន្ធ ឈប់ ធ្វើការ ដើម្បីមើល ថែកូន តែម្ដង ដោយខ្លួន ជាអ្នក រ៉ាប់ រងចំណូលតែម្នាក់ ហើយប្តី តែងតែ ចេញ ទៅធ្វើ ការបាត់ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលកើត ឡើង បន្តរនោះ ចាប់តាំង ពីប្រពន្ធ ឈប់ពីការ ងារមក ប្ដីចេះតែយក លេសថា ធ្វើការ ច្រើន ជាងមុន ដើម្បីរក លុយ ដោយមិនជួយ ការងា រផ្ទះឡើយ។ ពេលកូន ពៅអាយុ បាន ១ឆ្នាំ កាន់តែ រពឹស នារីជា ប្រពន្ធ កាន់ តែហត់ខ្លាំង ណាមើលកូនផង ណាបោសផ្ទះ រៀបចំបាយម្ហូប បោកសំលៀកបំពាក់ប្ដីផង ១ ម៉ឺនជំពូក ធ្វើតាំង ពីព្រឹក រហូតដល់ល្ងាច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីនេះ នៅមាន ការងារផ្ទះ ជាច្រើនទៀត ដែលត្រូវ ធ្វើជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃ រហូតនាងសម្រេច ចិត្តសរ សេរ ក្នុងកំណ ត់ហេតុ របស់នាងដើម្បី កុំឱ្យភ្លេច។

អ្វីដែលកើត ឡើងបន្ទាប់ ទៀតនោះមាន ថ្ងៃមួយ ប្ដីមក ពីធ្វើការ វិញនៅ ម៉ោង ៨យប់ ដូចសព្វ មួយដង ហើយក៏ ឡើងទៅ ប្ដូរសំលៀក បំពាក់ ដើម្បី ងូត ទឹកចុះមក ទទួលទាន បាយល្ងាច ដែលប្រពន្ធ ជាអ្នក រៀបចំឱ្យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលចុះ ពីងូត ទឹកវិញ ប្ដីចង ចិញ្ចើមជាប់ រហូត ហើយមើល មិនដាក់ ភ្នែក នូវរបស់ របរទាំង ឡាយ ដែលកូន ពង្រាយពេញ ក្នុងផ្ទះ តាំងពីលើ សា ឡុង រហូតដល់ ផ្ទះបាយ។ ឃើញដូចនេះ ប្ដីហាក់មានអារ ម្មណថា ខឹ ងប្រ ពន្ធយ៉ាង ខ្លាំង ព្រោះគិតថាមិនចេះរៀបចំផ្ទះសោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះ ប្ដីអង្គុយ នៅតុបាយ រង់ចាំប្រពន្ធ រៀបចំ សព្វគ្រប់ ដោយមិនមាត់កឡើយ ប៉ុន្តែទឹកមុខពោរ ពេញដោយ ការ មិនសប្បាយចិត្ត។ ពេលប្រពន្ធ រៀបចំបាយ ម្ហូបរួច ក៏អង្គុយចុះ មុខប្ដី ដើម្បីទទួល ទានជាមួយគ្នា។ ក្រឡេកមើ លទៅ ប្ដី ឃើញមិន មាត់ក ស្មានតែមិន សប្បាយ ចិត្តព្រោះ ការងារ ប្រពន្ធ ក៏ធ្វើជា ញញឹមញ ញែមរួស រាយដាក់ រួច និយា យថា៖ “បង តោះញាំ បាយ ថ្ងៃនេះ អូនធ្វើ ម្ហូបច្រើន ណាស់ កុំគិត រឿងការ ងារច្រើន ពេក ណា”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលដែល លោកប្ដីលឺ បែបនេះ ក៏និយាយ តវិញបែប ធ្ងន់សំឡេង ថា៖ “ឆ្ងល់ ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ធ្វើអីខ្លះ? ម៉េចមិន ចេះរៀប ចំផ្ទះឱ្យ ស្អាតបាត តិចទៅ។ មកពីធ្វើ ការហត់ ឃើញ ចឹងទៀត គ្មាន អារម្មណ បាយទឹក អីទេ”។ សម្ដីនេះ ដូច កាំបិតចាក់ ចំបេះដូង នារីជា ប្រពន្ធ។

នាងទម្លាក់ ទឹកមុខ ប្រែពីញញឹម ទៅជា ស្រពាប់ ស្រពោន កែវភ្នែក ពោរពេញ ដោយទឹក រលីងរ លោង រករមៀល ធ្លាក់ចុះ តែនាង ទ្រាំទប់ដើម្បី កុំឲ្យកូន ទាំងបីរបស់ នាងឃើញ។ នាងទម្លាក់ ស្លាបព្រា ដែល បម្រុងនឹង ដួសបាយ ទៅលើ ចានវិញ រួចក៏ចូល ទៅក្នុងបន្ទប់ យោល អង្រឹងកូន ដែលកំពុងគេង បណ្ដើរ ខ្សឹក ខ្សួល បណ្ដើរ ហូរទឹក ភ្នែក បណ្តើរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលលោក ប្ដីឃើញ បែបនេះ ក៏មិន ទទួលទាន អាហារដូចគ្នា ហើយក្រោក យកបាយម្ហូប ទៅផ្ទះបាយវិញ ដើម្បី គ្របទុក។ ពេលទៅដល់ផ្ទះបាយ ប្ដីស្រាប់តែ ប្រទះឃើញ សៀវភៅកំ ណ ត់ហេតុ ប្រពន្ធមួយ ក្បាលដែល កត់ត្រាពីសកម្មភាព របស់នាង ដើម្បីកុំ ឲ្យភ្លេច។ អ្វីដែល នាងបាន សរសេ រនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ការងារ ត្រូវធ្វើ ថ្ងៃនេះ” ដោយមាន សរសេរពេញ ទាំងមុខ ទាំងក្រោយ នៃទំព័រហើយ មានឆូត ចោលការ ងារដែល ធ្វើហើយ ផងដែរ ដោយក្នុង នោះមាន សកម្មភាព ដូចជា ម៉ោង 5 ក្រោក ឡើងរៀប ចំអាហារ ពេលព្រឹក ឲ្យកូន និងប្តី សំឡាញ់, ម៉ោង 6 ចាប់ផ្ដើម លាងចាន ឲ្យស្អាត បោសផ្ទះ ជូតផ្ទះ ងូតទឹក ឱ្យកូន, ម៉ោង 8 បោក សំលៀក បំពាក់, ម៉ោង 10 ទៅផ្សារ ទិញម្ហូប, ម៉ោង 11 ធ្វើម្ហូប ពេលថ្ងៃ, ម៉ោង1 នាំកូន ទៅពេទ្យ… បញ្ជីរាយ ឈ្មោះការងារ តាំងពី ព្រឹកមក ត្រូវគូស ចោលអស់ ដែលមាន ន័យថា ធ្វើរួច ទៅហើយ ប៉ុន្តែនៅ សល់ការងារ ៣ចុងក្រោយ ដែលមិន ទាន់បានធ្វើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងក្រដា សសរសេរ ថា ម៉ោង 8យប់ កំដរប្ដីជា ទីស្រលាញ់ ញាំបាយជុំគ្នា, ម៉ោង 9យប់ លាងចាន និងរៀប ចំផ្ទះ, ម៉ោង 10 អ៊ុត សំលៀក បំពាក់ជូនប្តី។

គ្រាន់តែឃើញ ភ្លាម ប្ដីចាប់ផ្ដើមមាន អារម្មណអា ណិតប្រ ពន្ធ និងគិតឡើង វិញនូវពាក្យ របស់ខ្លួន ដែលសួរ នាងថា “ធ្វើអ្វីខ្លះ រាល់ថ្ងៃ នេះ?”។ ប្ដីកាន់ ក្រដាសនោះ ចូលទៅ បន្ទប់ ហើយឱប ប្រពន្ធដែល កំពុងយំ និងចាប់ផ្ដើម សម្រក់ ទឹកភ្នែ កដោយ រំជួលចិត្តជាមួយនាង

ហើយក៏ បានស្ទុះទៅ អោបនាង ព្រមជាមួយ ពាក្យលង់ លោមថា “ឱ្យបង សុំទោស ផង ប្រពន្ធជា ទីស្រលាញ់… បង ខុស ហើយ បងពិត ជាមិន ដឹងថា ការងារមាន ច្រើនបែប នេះទេ”។ ប្រពន្ធក៏ យំកាន់តែ ខ្លាំង យំ ព្រោះតែ ការលះ បង់ទាំង ប៉ុន្មានដែល ធ្វើកន្លងមក ទើបប្ដី បានដឹង នៅថ្ងៃនេះ។

តាមពិត ពេលនាងកំពុង ដាំបាយធ្ វើម្ហូប នាងត្រូវបំពេ កូនឱ្យដេក ហើយត្រូវ រៀបចំបាយ ឱ្យប្ដីទៀត ទើបគិត ថា ទុកការ រៀបចំផ្ទះ ចុងក្រោយ ព្រោះគ្មាន ចន្លោះពេល សម្រាប់ ធ្វើឡើយ។ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ប្ដីមក ពីធ្វើការ ដូចរាល់ ដងគឺ ម៉ោង ៨យប់ ប៉ុន្តែមិន បានឡើងទៅ ងូតទឹកភ្លាមទេ។

អំឡុងពេល ប្រពន្ធកំពុង រៀបចំបាយទឹក ប្ដីបាន ជួយរៀបចំ របស់របរ ដែលកូន លេងទុកវិញ រួចជូតតុបាយ និងទៅ មើល ក្នុងផ្ទះបាយ ក្រែងប្រពន្ធ មានអ្វីឱ្យ ជួយ។ បន្ទាប់មក ទើបឡើង ទៅងូតទឹក ដើម្បីរៀបចំ ទទួលទានបាយ ជាមួយ គ្នា មិនដូចជា ម្សិលមិញ ដែលប្រពន្ធត្រូវធ្វើ ម្នាក់ឯងឡើយ។ អាហារមួយ ពេលនេះ មានន័យ ណាស់ គឺប្ដីជាអ្នក ដួសបាយ ដួសម្ហូបមក ហើយមាន ពេលអង្គុយ ញាំជុំគ្នា និងរៀប ចំប្រមូល ជាមួយគ្នា។ ចំពោះអត្ថន័យអប់រំ សូមប្រិយមិត្តព្យាយាមស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯង ដែលមានបង្កប់ជាច្រើនកន្លែង…!